Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

~ O nas ~

Foto: David Knez

Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica

Pobuda za ustanovitev je prišla iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Osnovni namen je preučevanje in varstvo dvoživk in plazilcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti. Ti dve skupini vretenčarjev namreč sodita med najbolj ogrožene živalske skupine pri nas in v Evropi, predvsem zaradi izginjanja in uničevanja zanje primernih habitatov. Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005) so zavarovane vse domorodne vrste dvoživk in plazilcev na območju Slovenije.

 

Sedež društva je v Ljubljani, kjer poteka tudi glavnina društvenih aktivnosti (društveni sestanki, skupščine…). Za prijavo na mailing listo pišite na info@herpetolosko-drustvo.si.

Do leta 2012 je društvo izdajalo glasilo Temporaria, ki je bilo namenjeno obveščanju članov in širše javnosti o dejavnostih društva. Z letom 2012 smo to glasilo ukinili in smo se pridružili novemu skupnemu glasilu bioloških terenskih društev Trdoživ. Vse že objavljene številke si lahko ogledate v Publikacijah.

Društvo se je 20. maja 2013 preimenovalo v Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica.

Društvo trenutno šteje okrog 100 članov, večinoma biologov, študentov biologije in dijakov. Društvo trenutno nima zaposlenega osebja. Člani društva zbiramo podatke o razširjenosti dvoživk in plazilcev v Sloveniji, s čimer se veča znanje o razširjenosti vrst, velikosti in številčnosti populacij. Zbrani podatki predstavljajo podlago za izdelavo Atlasa dvoživk Slovenije in Atlasa plazilcev Slovenije. Kot mentorji člani sodelujejo tudi na različnih mladinskih raziskovalnih taborih in redno organizirajo delavnice, predavanja ter terenske izlete. S svojim obstojem društvo nima posebnih stroškov.

Foto: Griša Planinc

Podatki o društvu

Organi društva

Statut društva

Članstvo