Invazivke nikoli ne počivajo

Trajanje: 01. 09. 2016 do 31. 10. 2017 V Evropski uniji in drugih evropskih državah najdemo okrog 12.000 tujerodnih vrst in ocenjeno je, da je približno 10–15 % izmed njih invazivnih. Invazivne tujerodne vrste lahko biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine; s spreminjanjem habitatov, plenjenjem, tekmovanjem, prenosom bolezni, izpodrivanjem domorodnih vrst v […]

MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete

V Herpetološkem društvu – Societas herpetologica slovenica smo bili skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore uspešni na javnem razpisu Eko sklada (Slovenskega okoljskega javnega sklada) NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. V komunikacijskem projektu se bomo osredotočili na ozaveščanje o pomenu mejic in mokrišč, ki lokalno blažijo vplive […]

Pozor! Plavčki (Rana arvalis) na mrestišču!

Trajanje: 01. 01. 2015 do 01. 01. 2017 Plavčki so ena izmed redkejših vrst rjavih žab v Sloveniji. Ogrožajo jih motnje na mrestiščih, uničevanje habitata, zaraščanje in izsuševanje poplavnega gozda. Tekom projekta izvajamo različne naravovarstvene ukrepe za ohranitev in izboljšanje stanja populacij. Sofinancer: Mestna občina Ljubljana  

Ohranimo močvirsko sklednico (Emys orbicularis) na Ljubljanskem barju

Trajanje: 01. 01. 2015 do 01. 01. 2017 Močvirska sklednica je edina slovenska avtohtona vrsta sladkovodne želve. Prisotna je tudi na Ljubljanskem barju. S projektom želimo natančneje ugotoviti kateri so dejavniki ogrožanja vrste na Ljubljanskem barju in razviti primerne naravovarstvene ukrepe. Financerji: Mestna občina Ljubljana

Herpetoštudentarija

Trajanje: 01. 05. 2014 do 01. 11. 2015 V projektu Herpetoštudentarija smo omogočili študentom pridobivanje izkušenj na področju herpetologije. Študente smo aktivno vključili v različne aktivnosti našega društva. Glavnina aktivnosti projekta je temeljila na preučevanju in raziskovanju ekologije dvoživk in plazilcev v Sloveniji ter posvečanju naravovarstveni problematiki teh dveh živalskih skupin. Študentje so sodelovali na […]

Žabohod: Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest

Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 Pobuda za izvedbo projekta je izhajala iz pereče problematike varstva dvoživk v prometu. Vsako leto pod kolesi motornih vozil pogine ogromno število dvoživk. Še posebej množični so povozi v spomladanskem času množičnih selitev dvoživk iz prezimovališč na mrestišča. Odseke cest, kjer prihaja do množičnih povozov dvoživk, imenujemo […]

Pozor! Plavček na mrestišču 2014

Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 Projekt je bil ponovitev in nadgradnja projekta Pozor! Plavček na mrestišču 2013. Izvedli smo delavnice in predavanja, ponatisnili zloženko in izvedli »žabjo stražo«. Poleg tega pa smo zbirali ideje za pripravo dolgoročnejših naravovarstvenih ukrepov. Sofinancer: Mestna občina Ljubljana  

Popis črnih točk za dvoživke v Krajinskem parku Ljubljansko barje

Trajanje: 01. 02. 2013 do 31. 05. 2013 Med 9.3. in 16.5.2013 smo med pomladansko selitvijo dvoživk popisali prehajanje dvoživk čez izbrane cestne odseke na Ljubljanskem barju. Popisali smo 5150 osebkov dvoživk iz 11 taksonov in določili zgostitve prehajanj dvoživk čez cesto. Določili smo cestne odseke, kjer je potrebno prednostno vzpostaviti ukrepe za varovanje dvoživk […]

Varstvo dvoživk na Večni poti 2014

Trajanje: 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 Večina vrst dvoživk potrebuje za svoj obstoj kopenske habitate, kjer živijo odrasli osebki in vodna telesa, kjer se razvijajo jajca in ličinke. Nekatere vrste se v zgodnjem spomladanskem času množično selijo od prezimovališč proti mrestiščem in nazaj. Pri tem mnogokrat naletijo na oviro v obliki prometne ceste. […]