Trajanje: 01. 09. 2016 do 31. 10. 2017

V Evropski uniji in drugih evropskih državah najdemo okrog 12.000 tujerodnih vrst in ocenjeno je, da je približno 10–15 % izmed njih invazivnih. Invazivne tujerodne vrste lahko biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine; s spreminjanjem habitatov, plenjenjem, tekmovanjem, prenosom bolezni, izpodrivanjem domorodnih vrst v znatnem delu območja razširjenosti in z genetskimi učinki zaradi križanja, vključno z močnim vplivanjem na domorodne vrste ter strukturo in delovanje ekosistemov. Poleg tega imajo lahko invazivne tujerodne vrste izredno škodljive vplive na človekovo zdravje in gospodarstvo. V Sloveniji Natura 2000 območja prestavljajo 37 % površine države in znotraj teh območij že danes vemo, da je veliko domorodnih in evropsko ogroženih vrst izpostavljenih negativnemu vplivu invazivnih vrst, ki so prisotne v Sloveniji. Kljub obstoječim zahtevam in zakonskim obvezam EU-ja pri nas do danes še ni vzpostavljen sistem monitoringa (spremljanja) za vse obvezujoče vrste živali in rastlin, prav tako ni ugotovljenega vpliva invazivnih vrst na njih. Aktivno ozaveščanje in izobraževanje o biodiveziteti (biotski pestrosti), kot eden glavnih ciljev našega projekta, bo pripomoglo k boljšemu poznavanju in odpravljanju predsodkov ter neprimernega ravnanja, ki lahko ogroža nekatere vrste. Projekt bo namenjen vsem prebivalcem Slovenije. Izobraževanje in osveščanje o vplivu invazivnih vrst, ki uničujejo našo lokalno biodiverziteto in naravo, je izjemno pomembno in namen aktivnosti v projektu je, da bodo ljudje o negativnih vplivih invazivnih vrst dobro obveščeni. Dvigniti moramo zavedanje o tej problematiki na splošno ter da lahko vsak z odgovornim ravnanjem prepreči še dodaten vnos in širjenje invazivk in bolezni povezanih z njimi. Želimo pomagati pri oblikovanju kritične razmišljujoče družbe, ki bi prepoznala negativen vpliv in posledico širjenja invazivnih vrst v Sloveniji in  povečati zanimanje in znanje o evropsko ogroženih vrstah živali in rastlin v Sloveniji.

Spletna stran projekta