Projekt Learning from Landscapes je nastal kot posledica potreb petih partnerjev iz Madžarske, Slovenije, Poljske, Romunije in Združenega kraljestva (Škotska) po izmenjavi izkušenj in najboljših praks, spoznavanju en drugega in tudi dejavnosti drugih sorodnih organizacij na evropski ravni. Partnerji, naravovarstvene nevladne organizacije, so organizirali neformalne učne izkušnje za odrasle udeležence izobraževanja, zlasti v ruralnem okolju. Ena od posebnih ciljnih skupin projekta so bili odrasli udeleženci iz podeželja, ki večinoma zaradi svoje geografske izolacije nimajo priložnosti za potovanja in pridobivanja znanj ter izkušenj preko mednarodnega sodelovanja in izmenjav. Skozi vrsto mobilnosti so udeleženci dobili vpogled v evropsko perspektivo, bili spodbujeni k sodelovanju v mednarodnem projektu in razvijali svoje znanje in spretnosti pri ocenjevanju kakovosti krajine.

Glavna tema projekta je bila oceniti kakovosti krajine v različnih regijah Evrope. Na splošno lahko pokrajino štejemo kot vrednoto, sredstvo in izraz sam je lahko osredotočen na vizualne lastnosti ali značilnosti okolja, ki vključujejo naravne elemente in elemente nastale pod vplivom človekovega ravnanja ter fizikalne in biološke vire, katere vse je bilo mogoče vizualno identificirati. Krajina je tako predstavljala oprijemljivo dobrino v vseh petih sodelujočih državah. Skupno vsem partnerskim državam pa je tudi problem rabe zemljišč in uničevanje krajine, kar pa širše velja za celoten evropski prostor. Skozi celoten projekt je tako partnerstvo razvilo preprosto metodologijo za merjenje kakovosti krajine z vključevanjem odraslih učencev, prostovoljcev, kot tudi lokalne skupnosti, kjer so aktivnosti projekta potekale.

Med aktivnostmi usposabljanja, ki so po večini trajale po štiri dni, so udeleženci ocenili kakovost krajine preučevanega območja z upoštevanjem treh elementov: naravnosti, biotske raznovrstnosti in lepote krajine. Vsak element je bil ločeno obravnavan, v njegovo ocenjevanje pa so bile vključene različne ciljne skupine. S sodelovanjem v akcijah so se lokalni prebivalci in odrasli učenci iz petih evropskih držav tudi naučili, kako lahko kakovost krajine pomaga zapostavljenim podeželskim skupnostim.

V Sloveniji smo učno delavnico organizirali septembra 2013. Srečanje je vključevalo predavanja, terenske delavnice, izlete in anketiranje lokalnega prebivalstva. Srečanje je v osrednjem delu potekalo na Pivškem, obiskali pa smo tudi področja Cerknice, Sečovelj in Postojne. Pri izvedbi srečanja smo sodelovali z različnimi lokalnimi organizacijami (kmetije, občina, javni zavodi, NVO) in nacionalnimi naravovarstvenimi društvi.

Društvo je tekom projekta izvedlo 15 mobilnosti, samega projekt pa se je v Sloveniji udeležilo 70 oseb.

Sofinancer: Program Evropske komisije Vseživljenjsko učenje (Grundtvig, Učna partnerstva)